Vegvann forurenser mindre enn ventet

12.06 2012 | Kjell Wold

Vegvann forurenser mindre enn ventet

Innholdet av tungmetaller i 70 undersøkte regnvannbasseng langs danske motorveger er omtrent på samme nivå som i vassdrag og innsjøer i Danmark forøvrig.miljø 006.JPG

-Det er vanskelig å trekke for sikre konklusjoner om årsakene til disse noe uventede funnene i våre undersøkelser. Men det er samtidig veldig overraskende at vannavrenning fra høytrafikkerte motorveger ikke synes å være mer forurenset enn vann ellers rundt om i våre sjøer og elver, sa geolog Marianne Grauert (bildet) i Vejdirektoratet i Danmark.

Hun var hovedinnleder på miljøsesjonen 2-3 på Via Nordica tirsdag formiddag.  Det er bygd vel 2000 regnvannsbasseng langs de danske motorveger. 70 av disse er undersøkt nærmere for tungmetaller de tre siste årene. Og funnene av relativt lave forurensningsnivåer kommer overraskende på de fleste eksperter. Grauert mener resultatene kan tyde på at den generelle luftforurensningen og andre forurensningskilder er vel så store forurensningsfaktorer som vegtrafikken.

miljø 003.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsarkitekt Elisabeth Kongsbakk (t.h.) og biolog Astrid Brekke Skrindo (bildet under) i Statens vegvesen fortsatte miljøsesjonen med et foredrag om skånsom vegbygging i Norge. De la vekt på tverrfaglig samarbeid både under planlegging og bygging av veg som viktige faktorer for å få til en miljøvennlig, skånsom og naturtilpasset vegbygging. De lanserte "grønn time" som nytt og fast innslag fra start til mål i all framtidig vegplanlegging og bygging.

Som apropos til Marianne Grauerts foredrag om vannavrenning, kunne Skrindo opplyse om samme positive resultat av vannbasseng ved et nytt veganlegg i Norge. Under bygging av en 6,5 kilometer ny veg ved Hønefoss utenfor Oslo, ble det bygd vannavrenningsbasseng ned mot en elv med store forekomster av ferskvannsmuslinger. Her viste undersøkelser at vannkvaliteten i vassdraget tett ved vegen ble bedre under vegbyggingen enn før anleggstart.

miljø 008.JPG


LeitaSponsors